Volvokoncernen – det tredje kvartalet 2010

Det tredje kvartalet 2010 ökade Volvokoncernens försäljning med 32% till 64 miljarder kronor. Försäljningen steg i samtliga av koncernens marknader. Samtidigt fortsatte lönsamheten att förbättras tack vare den ökade försäljningsvolymen, strikt kontroll över kostnaderna samt ett ökat kapacitetsutnyttjande och god produktivitetsutveckling i det industriella systemet. Rörelseresultatet steg till 4,9 miljarder kronor och koncernen nådde en rörelsemarginal på 7,7%. Såväl rörelseresultatet som rörelsemarginalen är de högsta hittills för ett tredje kvartal.

• Under det tredje kvartalet steg nettoomsättningen med 32% till 64,0 Mdr kr (48,5). Nettoomsättningen steg med 33% justerat för förändrade valutakurser
• Rörelseresultatet uppgick till 4 913 Mkr under det tredje kvartalet (-3 286). Rörelsemarginalen det tredje kvartalet var 7,7% (-6,8)
• Under det tredje kvartalet uppgick resultatet per aktie före och efter utspädning till 1,38 kronor (-1,44)
• Under det tredje kvartalet var det operativa kassaflödet i industriverksamheten -1,9 Mdr kr (-1,4)
• Hälften av koncernens nettoomsättning genererades på marknader utanför västra Europa och Nordamerika

”Vi ökar för närvarande produktionstakten i de flesta av våra tillverkningsanläggningar, och vi arbetar intensivt med att se till att produktionsökningen sker effektivt och med så liten kapitalbindning som möjligt. Vi fokuserar också på att säkerställa att alla de aktiviteter som genomförts för att ytterligare höja produktiviteten och effektiviteten runt om i koncernen också fortsätter att få genomslag på vår lönsamhet.” Leif Johansson, VD och koncernchef.

Läs hela rapporten under Delårsrapporter.

2010-10-22

Kontaktuppgifter Investor Relations:
Christer Johansson, +46 31 66 13 34
Patrik Stenberg, +46 31 66 13 36
Anders Christensson, +46 31 66 11 91
John Hartwell, +1 212 418 7432