Volvokoncernen – det tredje kvartalet 2011

Under det tredje kvartalet 2011 var efterfrågan fortsatt god på de flesta av Volvokoncernens marknader. Försäljningen steg till 73,3 miljarder kronor. Rörelseresultatet förbättrades till 5,8 miljarder kronor jämfört med 4,9 miljarder kronor förra året, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,9% (7,7). Det operativa kassaflödet i industriverksamheten uppgick till 2,2 miljarder kronor.

• Under det tredje kvartalet steg nettoomsättningen med 15% till 73,3 Mdr kr (64,0). Nettoomsättningen steg med 22% justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter.
• Rörelseresultatet uppgick till 5,8 Mdr kr det tredje kvartalet (4,9). Rörelsemarginalen det tredje kvartalet var 7,9% (7,7). Jämfört med det tredje kvartalet 2010 påverkade förändrade valutakurser rörelseresultatet negativt med cirka 1,8 miljarder kronor.
• Det tredje kvartalet var det operativa kassaflödet i industrirörelsen 2,2 Mdr kr (-1,9).
• Det tredje kvartalet uppgick resultatet per aktie före och efter utspädning till 1,89 kronor (1,38).
• Avkastningen på eget kapital uppgick till 22,1% på rullande tolv månader.

Läs hela rapporten under delårsrapporter 

2011-10-25

Kontaktuppgifter Investor Relations:
Christer Johansson, +46 31 66 13 34
Patrik Stenberg, +46 31 66 13 36
Anders Christensson, +46 31 66 11 91
John Hartwell, +1 212 418 7432