Nya finansiella mål för AB Volvo

AB Volvos styrelse har beslutat om att införa nya finansiella mål för Volvokoncernen från och med 2012.
financial_142x88.jpg
”Efter renodlingen och ett antal förvärv har Volvokoncernen idag den storlek och geografiska bredd som behövs för att bli långsiktigt framgångsrik”, konstaterar styrelsens ordförande Louis Schweitzer. ”Tillväxt kommer att vara viktigt även i fortsättningen men styrelsen är av uppfattningen att förutsättningarna nu är på plats för att också sätta nya lönsamhetsmål för bolaget och dess nya vd.”

Syftet med de nya målen är att tillväxten och lönsamheten hos koncernens olika verksamheter årligen skall mätas och jämföras med konkurrenternas.

De finansiella målen för koncernen blir nu som följer:
  • Den årliga organiska försäljningsökningen inom lastbilsverksamheten, bussverksamheten, anläggningsmaskinsverksamheten samt Volvo Penta skall vara lika med eller högre än ett viktat genomsnitt för jämförbara konkurrenter.
     
  • Rörelsemarginalen för lastbilsverksamheten, bussverksamheten, anläggningsmaskinsverksamheten samt Volvo Penta skall varje år vara bland de två högsta vid en jämförelse med respektive konkurrenter.

  • För kundfinansieringsverksamheten behålls nuvarande mål om en ROE (avkastning på eget kapital) om 12-15 procent och en soliditet överstigande 8 procent. Volvo Aero har ett mål om en ROE på 15-25 procent. Vid beräkning av ROE för Volvo Aero kommer Volvo Aero att tillskrivas samma soliditet som koncernens industriverksamhet.

  • När det gäller målet för kapitalstrukturen så skall den finansiella nettoskuldsättningen för industriverksamheten inklusive pensionsskulder under normala förhållanden ligga under 40 procent av eget kaptial.

Inriktningen mot tillväxt har funnits med i Volvos finansiella mål sedan slutet av 1990-talet och tillväxt bedöms av styrelsen vara viktigt även i framtiden, men till det läggs nu också en löpande jämförelse av verksamheternas tillväxt och lönsamhet gentemot ett antal utvalda konkurrenter.

”De tidigare målen var över en konjunkturcykel och för koncernen i sin helhet, men med det här nya sättet att mäta våra affärsområden och med de nya målen, gör vi utvecklingen för våra bolag tydligt jämförbar med konkurrenternas varje år”, säger Louis Schweitzer.

Styrelsen har fastställt vilka konkurrenter som jämförelsen skall ske mot under 2012. För jämförbarhetens skull kommer lastbils- och bussverksamheten att mätas ihop och anläggningsmaskinsverksamheten att mätas ihop med Volvo Penta. Jämförelserna sker enligt följande:

Lastbilar och bussar        
Daimler
Iveco                          
MAN                         
Navistar                      
Paccar                        
Scania                        
Sinotruk 

Volvo CE och Volvo Penta
Brunswick  
CAT  
CNH  
Cummins     
Deere   
Hitachi  
Komatsu
Terex      

Volvokoncernen har sedan renodlingen mot kommersiella fordon inleddes för mer än tio år sedan vuxit till en av världens största tillverkare av tunga lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner och är idag också en ledande tillverkare av tunga dieselmotorer, marin- och industrimotorer samt motorkomponenter för flyg- och rymdindustrin. Under denna period har ett stort antal förvärv gjorts vilket fört med sig skalfördelar och ökad geografisk bredd.

Volvokoncernen har under denna period också framgånsrikt etablerat sig utanför de traditionella marknaderna i Europa och Nordamerika och fått ett ordentligt fotfäste på de växande marknaderna i Östeuropa, Sydamerika och Asien. Idag svarar marknaderna utanför Västeuropa och Nordamerika för cirka hälften av koncernens totala omsättning. 

”Efter koncernens framgångsrika volymmässiga och geografiska expansion har vi förutsättningarna för att framgångsrikt konkurrera inom våra olika produktsegment, och det är mot den bakgrunden som styrelsen nu valt att lägga fram nya finansiella mål”, säger Louis Schweitzer.

De tidigare finansiella målen för Volvokoncernen antogs i september 2006 och omfattade en årlig försäljningsökning på tio procent, en rörelsemarginal för industriverksamheten på sju procent eller mer, en avkastning på eget kapital vad gäller kundfinansieringsverksamheten på 12-15 procent samt ett mål för kapitalstrukturen om att den finansiella nettoskuldsättningen för industriverksamheten, inklusive pensionsskulder, under normala förhållanden skall uppgå till mindre än 40 procent av eget kaptial. Alla de tidigare målen, utom det vad gäller kapitalstrukturen, gällde över en konjunkturcykel.

2011-09-22

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Media Relations   
Mårten Wikforss, 031 66 11 27 

Investor Relations
Christer Johansson, 031 66 13 34
Patrik Stenberg, 031 66 13 36
Anders Christensson, 031 66 11 91

      

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 23 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 23 KB