Volvokoncernen – det fjärde kvartalet och helåret 2011

Volvokoncernens goda utveckling fortsatte under det fjärde kvartalet 2011. Försäljningen ökade i samtliga regioner, lönsamheten förbättrades och kassaflödet var starkt.

• Under det fjärde kvartalet steg nettoomsättningen med 18% till 86,5 Mdr kr (73,4). Nettoomsättningen steg med 20% justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter. För helåret steg nettoomsättningen med 17% till 310,4 miljarder kronor (264,7).

• Rörelseresultatet uppgick till 6.955 Mkr för det fjärde kvartalet (5.518). Jämfört med det fjärde kvartalet 2010 hade förändrade valutakurser en negativ påverkan om 425 Mkr. För helåret var rörelseresultatet det högsta hittills och uppgick till 26,9 miljarder kronor (18,0).

• Rörelsemarginalen det fjärde kvartalet var 8,0% (7,5). För helåret uppgick rörelsemarginalen till rekordhöga 8,7% (6,8).

• Det fjärde kvartalet uppgick resultatet per aktie före och efter utspädning till 2,33 kronor (1,59). För helåret uppgick resultatet per aktie efter utspädning till 8,75 kronor (5,36).

• Det fjärde kvartalet var det operativa kassaflödet i industrirörelsen 10,7 Mdr kr (15,1).

• Avkastningen på eget kapital uppgick till 23,1% under 2011 (16,0).

• Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 3,00 kronor per aktie (2,50).

”Om vi ser till helåret 2011 så genererade Volvokoncernen den högsta nettoomsättningen, det bästa rörelseresultatet och den högsta rörelsemarginalen hittills. Nettoomsättningen steg till 310 miljarder kronor (265), rörelseresultat förbättrades till 26,9 miljarder kronor (18,0) och rörelsemarginalen var 8,7% (6,8). Samtidigt steg avkastningen på det operativa kapitalet i industriverksamheten till 28,8% och avkastningen på eget kapital i koncernen till 23,1%.”
Olof Persson, VD och koncernchef.

Läs hela rapporten under delårsrapporter.

2012-02-03

Kontaktuppgifter Investor Relations:
Christer Johansson, +46 31 66 13 34
Patrik Stenberg, +46 31 66 13 36
Anders Christensson, +46 31 66 11 91
John Hartwell, +1 212 418 7432