Volvokoncernen – det andra kvartalet 2012

Under det andra kvartalet fortsatte Volvokoncernens försäljning att växa. Nettoomsättningen steg med 6% till 83,9 miljarder kronor – den högsta försäljningen hittills för ett andra kvartal. Rörelseresultatet uppgick till 7,3 miljarder kronor inklusive en positiv påverkan på 495 Mkr från en mervärdesskattereduktion i Brasilien. Rörelsemarginalen på 8,7% är något lägre än samma kvartal föregående år, vilket framför allt förklaras av en förändrad marknadsmix.

• Under det andra kvartalet steg nettoomsättningen med 6% till 83,9 miljarder kronor (79,0) vilket är det högsta hittills för ett andra kvartal. Nettoomsättningen steg med 1% justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter.

• Rörelseresultatet uppgick till 7.335 Mkr det andra kvartalet (7.648) inklusive en positiv påverkan på 495 Mkr från en mervärdesskattereduktion i Brasilien hänförlig till tidigare år. Jämfört med det andra kvartalet 2011 hade förändrade valutakurser en positiv påverkan om 513 Mkr.

• Rörelsemarginalen det andra kvartalet var 8,7% (9,7).

• Det andra kvartalet uppgick resultatet per aktie före och efter utspädning till 2,40 kronor (2,52).

• Det andra kvartalet var det operativa kassaflödet i industrirörelsen 2,5 Mdr kr (5,2).

• AB Volvo förvärvar aktier i motortillverkaren Deutz AG och ökar ägandet till 25%.

• AB Volvo avyttrar Volvo Aero till brittiska GKN för 6,9 miljarder kronor.

”Sedan det första kvartalet har vi tagit två strategiskt viktiga steg. Ett av dessa är försäljningen av Volvo Aero. Försäljningen kommer att frigöra kapital som kan användas för att växa inom vår kärnverksamhet, speciellt i tillväxtmarknader såsom Asien. Det andra steget är att vi har undertecknat ett avtal om att öka vårt ägande i den tyska motortillverkaren Deutz från 6,7% till drygt 25%. Sedan länge är Deutz vår strategiska partner inom medeltunga motorer till anläggningsmaskiner, ett område där de besitter specialistkompetens.”
Olof Persson, VD och koncernchef.

Läs hela rapporten under delårsrapporter.

2012-07-24

Kontaktuppgifter Investor Relations:
Christer Johansson, +46 31 66 13 34
Patrik Stenberg, +46 31 66 13 36
Anders Christensson, +46 31 66 11 91
John Hartwell, +1 212 418 7432