Värdering av naturligt kapital belönas med Volvos Miljöpris 2012

Volvos Miljöpris 2012 går till Gretchen Daily, professor vid Stanford University i Kalifornien och en av världens främsta experter på att kartlägga och värdera naturligt kapital. Hon är övertygad om att det enda sättet att skapa välstånd på lång sikt är att sätta ett pris på ekosystemen.

 Att sätta pris på naturen är hos vissa inom miljörörelsen ett kontroversiellt ämne. Kritikerna anser att naturens skönhetsvärden, nyttan av levande hav, friska skogar och mångfald av arter inte går att värdesätta genom en prislapp.

- Jag förstår deras oro, säger Gretchen Daily, men idag är det ett problem att så mycket av ekosystemen och de tjänster vi får ut av dem, i princip värderas till noll. Vi behöver arbeta pragmatiskt med att lösa detta. Om vi kan visa ekonomiskt vilken enorm nytta det finns i insekternas pollinering eller naturligt skydd mot klimatförändringar och översvämningar, så kommer miljöarbetet att bli en del av vardagen. Det handlar om miljöskydd i det 21:a århundradet. 

Gretchen Daily är en av pionjärerna inom arbetet med att kartlägga och värdera naturligt kapital. År 2002 publicerades hennes bok the New Economy of Nature: the Quest to Make Conservation Profitable (skriven tillsammans med Katherine Ellison). År 2006 var hon med om att grunda the Natural Capital Project, där Stanford universitet, tillsammans med miljöorganisationerna Världsnaturfonden och the Nature Conservancy, utvecklar metoder för att mäta ekonomiskt värde av ekosystemtjänster.

Professor Gretchen Daily är inte bara en framstående teoretiker inom området. Hon anlitas som rådgivare inom projekt världen över där man försöker att både skydda landområdens biologiska produktivitet och samtidigt skapa en hållbar ekonomisk tillväxt. 

Världen över ökar intresset för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, i synnerhet efter att FN-avtalet i Nagoya år 2010. Det avtalet förpliktigar länder att skydda naturområden och främja biologisk mångfald. Och professor Gretchen Daily håller med om att det börjar hända mycket inom området.

- Det är ingen tvekan om att intresset för att värdera nyttan av det naturen ger oss och skydda den för framtiden har ökat under senare år. Svårigheterna har varit att ta fram de värderingsinstrument och metoder som kan användas. Men även där har skett mycket och inom fem år tror jag att vi har verktyg som blir praktiskt användbara.

Gretchen Daily är Bing Professor i Environmental Science vid Stanford University i Kalifornien, USA samt senior fellow vid Woods Institute for the Environment, även det vid Stanford. Hon har publicerat mer än 200 vetenskapliga artiklar samt även populärvetenskapliga texter.

2012-09-10

Ladda ner bild på Gretchen Daily

För mer information om Volvos Miljöpris och årets pristagare, kontakta professor Carl Folke, medlem i vetenskapliga kommittén, tel 08-673 95 31, eller Frida Palander, koordinator vid Stiftelsen Volvos Miljöpris, tel 031- 772 49 67.

Volvos Miljöpris instiftades 1988 och har sedan dess blivit ett av de mest välrenommerade miljöprisen i världen. Volvos Miljöpris delas årligen ut till personer som gjort framstående vetenskapliga upptäckter inom miljö‐ och hållbarhetsområdet. Priset består av en prissumma om 1,5 miljoner kronor och delas ut i samband med en ceremoni i Stockholm den 20 november 2012.

För mer information om Volvos Miljöpris: http://www.environment-prize.com/Download