Volvokoncernen – det första kvartalet 2013

Volvokoncernens första kvartal 2013 präglades av låga försäljningsvolymer och ett lågt kapacitetsutnyttjande samtidigt som vi fortsatte att hålla en hög takt i arbetet med att ta fram och lansera nya produkter. Det första kvartalets nettoomsättning minskade med 25% till 58,3 miljarder kronor, framför allt som ett resultat av den svaga orderingången under den senare delen av 2012. Försäljningsvolymen var den lägsta sedan finanskrisen och låg i nivå med det första kvartalet 2009. Då gjorde Volvokoncernen en förlust på 4,5 miljarder kronor, vilket kan jämföras med resultatet på 0,5 miljarder kronor för det första kvartalet i år.

• Under det första kvartalet minskade nettoomsättningen med 25% till 58,3 miljarder kronor (77,8). Nettoomsättningen minskade med 17% justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter.

• Rörelseresultatet det första kvartalet var 482 Mkr (6.240).

• Rörelsemarginalen det första kvartalet var 0,8% (8.0).

• Det första kvartalet var resultatet per aktie efter utspädning -0,15 kronor (1,99).

• Det första kvartalet var det operativa kassaflödet i industriverksamheten -7,6 miljarder kronor (-4,9).

• Orderingången på lastbilar ökade med 30% jämfört med det fjärde kvartalet 2012.

”Trots osäkerheten i världsekonomin har orderingången förbättrats och vi har många nya, konkurrenskraftiga produkter på väg ut på marknaden. Med det sagt kommer det andra kvartalet 2013 innebära en utmaning för oss och våra leverantörer, både i fråga om omställningen till nya produkter och i upptaktningen av det industriella systemet till högre volymer. Samtidigt fokuserar vi på vår strategi med alla de viktiga åtgärder som syftar till att förbättra Volvokoncernens övergripande lönsamhet.” Olof Persson, VD och koncernchef.

Läs hela rapporten under delårsrapporter.

2013-04-25

Kontaktuppgifter Investor Relations:
Christer Johansson, +46 31 66 13 34
Patrik Stenberg, +46 31 66 13 36
Anders Christensson, +46 31 66 11 91
John Hartwell, +1 201 252 8844