Volvokoncernen tillkännager övergripande effektiviseringsprogram kopplat till strategin

Volvokoncernen har beslutat föra samman ett antal åtgärder i ett koncernövergripande effektiviseringsprogram. Programmet omfattar både neddragningar av antalet anställda och konsulter på tjänstemannasidan samt effektiviseringar i det globala industrisystemet.

Gemensamt för åtgärderna är att de är kopplade till genomförandet av koncernens treårsstrategier och att de syftar till att öka effektivitet och konkurrenskraft.

Programmet beräknas medföra omstruktureringskostnader på totalt cirka 5 miljarder kronor, varav cirka 0,5 miljarder kronor förväntas vara icke kassaflödespåverkande. Huvuddelen av omstruktureringskostnaderna förväntas påverka rörelseresultatet under 2014.

Besparingarna beräknas till cirka 4 miljarder kronor årligen, och ger gradvis resultat under 2014 för att uppnå full effekt vid slutet av 2015.

De nya strategier som togs fram för koncernens lastbilsverksamhet och övriga affärsområden förra året gäller under perioden 2013-2015. Sedan januari i år pågår ett omfattande arbete med att identifiera åtgärder för att rationalisera och effektivisera verksamheten inom ramen för strategierna. I samband med rapporten för det andra kvartalet 2013 meddelade koncernen att den under de närmaste kvartalen kommer att gå in i en fas där den börjar verkställa dessa åtgärder.

De identifierade åtgärderna spänner över ett stort antal verksamheter och områden, varav merparten ligger inom Volvokoncernens lastbilsverksamhet. Åtgärderna kommer att kommuniceras löpande i takt med att de genomförs.

”Vi för nu samman dessa åtgärder i ett övergripande program för att på det sättet ge en bättre bild av både effekterna och tidsplanen för genomförandet av vår omfattande och genomgripande strategi” säger Volvos koncernchef Olof Persson.

Programmet beräknas medföra omstruktureringskostnader på totalt cirka 5 miljarder kronor, varav merparten förväntas belasta 2014. Cirka 0,5 miljarder kronor förväntas vara icke kassaflödespåverkande. Kostnaderna och besparingarna för den tidigare kommunicerade omstruktureringen av koncernens försäljnings- och eftermarknadsnätverk på lastbilssidan inom EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) inkluderas i effektiviseringsprogrammet. Kostnaderna för EMEA-omstruktureringen förväntas uppgå till cirka 800 miljoner kronor, av vilka cirka 600 miljoner togs under 2012. Besparingarna för EMEA-omstruktureringen förväntas uppgå till 600 miljoner kronor årligen från och med 2015. Förändringarna kommer att vara föremål för fackliga förhandlingar.

I kommande kvartalsrapporter kommer Volvokoncernen att löpande rapportera de kostnader hänförliga till det övergripande effektiviseringsprogrammet som belastat det senaste kvartalet.

2013-09-24

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, +46 31 66 10 30