Volvokoncernen – det första kvartalet 2014

Under det första kvartalet 2014 fortsatte efterfrågan på Volvokoncernens produkter sin gradvisa förbättring i de mogna ekonomierna i Nordamerika, västra Europa och Japan medan tillväxtekonomierna i Sydamerika och Asien hade en svagare efterfrågan. Nettoomsättningen steg med 13% till 65,6 miljarder kronor och rörelseresultatet uppgick till 2,6 miljarder kronor exklusive omstruktureringskostnader, motsvarande en marginal på 3,9%.

Under det första kvartalet steg nettoomsättningen med 13% till 65,6 miljarder kronor (58,3). Nettoomsättningen steg med 15% justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter.

• Rörelseresultatet det första kvartalet uppgick till 2 588 Mkr (496) exklusive omstruktureringskostnader på 318 Mkr (14). Förändrade valutakurser hade en negativ påverkan uppgående till 1 104 Mkr.
• Rörelsemarginalen det första kvartalet var 3,9% (0,9) exklusive omstruktureringskostnader.
• Det första kvartalet var resultatet per aktie efter utspädning 0,53 kronor (-0,15).
• Det första kvartalet var det operativa kassaflödet i industriverksamheten -9,0 miljarder kronor (-7,6).

”De åtgärder vi genomför för att höja koncernens lönsamhet löper enligt plan och börjar få en positiv påverkan på vår bruttomarginal och våra kostnader, men det återstår mer arbete att göra på kostnadssidan och det är koncernens huvudfokus för 2014.”, säger Olof Persson, VD och koncernchef.

För en svensk PDF-version av rapporten klicka här: Volvokoncernen Q1 2014 PDF

Press- och analytikerkonferens kl. 09.00
En presskonferens kommer att hållas för media och investerare kl. 09.00 på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Volvokoncernen kommer att representeras av koncernchef Olof Persson. Presskonferensen kommer även att webbsändas.

Telefonkonferens för investerare och analytiker kl. 14.30
Volvokoncernen kommer att representeras av koncernchef Olof Persson. Telefonkonferensen kommer även att webbsändas.

Kontaktuppgifter Investor Relations:
Christer Johansson, 031 66 13 34
Patrik Stenberg, 031 66 13 36
Anders Christensson, 031 66 11 91