Volvokoncernen tecknar avtal om försäljning av fastigheter

Bolag inom Volvokoncernen har tecknat avtal om försäljning av kommersiella fastigheter dels till bolag gemensamt ägda av Hemfosa Fastigheter AB och AB Sagax, dels till bolag ägda av AB Sagax. Köpeskillingen, på kassa och skuldfri basis, förväntas uppgå till cirka 2 miljarder kronor. Vid tidpunkten för transaktionens slutförande förväntas den finansiella nettoskulden i Volvokoncernens industriverksamhet minska med ca 1,9 miljarder kronor. Transaktionen förväntas ha en positiv påverkan på koncernens rörelseresultat om cirka 900 miljoner kronor det andra kvartalet 2014. Transaktionens genomförande är villkorat av Konkurrensverkets godkännande.

Transaktionen gäller till en betydande del försäljning av fastigheter i Göteborg som ägs av Volvokoncernen och hyrs ut till externa hyresgäster. Volvokoncernen har beslutat att sälja fastigheterna eftersom det inte bedöms vara strategiskt för koncernens verksamhet att fortsätta som fastighetsägare och hyresvärd. Därutöver omfattar transaktionen fastigheter i Danmark, Sverige och Finland som till största del kommer att hyras av bolag inom Volvokoncernen.

Transaktionen förväntas ha en positiv påverkan på rörelseresultatet i segmentet ”Lastbilar” på motsvarande cirka 200 miljoner kronor samt i segmentet ”Gemensamma koncernfunktioner och övrigt” på motsvarande cirka 700 miljoner kronor under det andra kvartalet 2014.
Transaktionen förväntas slutföras under det andra kvartalet 2014.

Journalister som önskar ytterligare information, vänligen kontakta Karin Wik, 031- 323 72 29

Download

PDF (Swe) of press release Format PDF Size 78 KB
PDF(Eng) of press release Format PDF Size 190 KB