Volvokoncernen – det första kvartalet 2015

Under det första kvartalet 2015 fortsatte effekterna av Volvokoncernens strategiska effektiviseringsprogram att ge resultat. Inom flera delar av koncernen förbättrades marginalerna trots en negativ marknadsmix med kraftigt vikande volymer i Brasilien för lastbilar och i Kina för anläggningsmaskiner.
  • Under det första kvartalet uppgick nettoomsättningen till 74,8 miljarder kronor (65,6). Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter minskade omsättningen med 1%.

  • Rörelseresultatet uppgick till 7.066 Mkr (2.588) exklusive omstruktureringskostnader på 229 Mkr (318). Rörelseresultatet inkluderar en positiv påverkan om 2.471 Mkr från försäljningen av aktier i Eicher Motors Limited. Förändrade valutakurser hade en positiv påverkan på 1.282 Mkr.

  • Exklusive omstruktureringskostnader och reavinsten vid försäljning av aktier uppgick rörelseresultatet till 4.595 Mkr (2.588), motsvarande en rörelsemarginal på 6,1% (3,9).

  • Det operativa kassaflödet i industriverksamheten uppgick till –1,7 miljarder kronor (–9,0).

  • Den finansiella nettoskulden i industrirörelsen uppgick till 23% av eget kapital.

  • Orderingången på lastbilar steg med 3% medan orderingången på anläggningsmaskiner minskade med 24%.

  • Förvärvet av 45% av Dongfeng Commercial Vehicles slutfört.

Press- och analytikerkonferens kl. 09.00. En presentation av rapporten kommer att webbsändas kl. 09.00 följt av en frågestund.

Telefonkonferens för investerare och analytiker kl. 15.00.

Kontaktuppgifter Investor Relations:

Christer Johansson 031-66 13 34

Patrik Stenberg 031-66 13 36

Anders Christensson   031-66 11 91

John Hartwell +1 201 252 8844

Download

Q1 2015 svensk Format PDF Size 1 MB
Q1 English Format PDF Size 1 MB