Volvokoncernen – det andra kvartalet 2016

”Trots en lägre försäljning under det andra kvartalet fortsatte vi att förbättra vår underliggande lönsamhet tack vare en bra kostnadsutveckling. Omsättningen minskade med 7% till 78,9 miljarder kronor. Trots detta ökade det underliggande rörelseresultatet till 6,1 miljarder kronor vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,8%”, Martin Lundstedt, vd och koncernchef.
1860x1050-interim-report-2016-q2

• Under Q2 2016 minskade nettoomsättningen med 7% till 78,9 miljarder kronor (84,8). Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter minskade omsättningen med 3%.

• Rörelseresultatet under Q2 2016 uppgick till 6.130 Mkr (5.979), motsvarande en rörelsemarginal på 7,8% (7,1) exklusive en avsättning på 2.334 Mkr relaterad till EU:s konkurrensutredning under Q2 2016 samt omstruktureringskostnader på 799 Mkr och en reavinst på 2.137 Mkr från försäljningen av aktier i Eicher Motors Limited under Q2 2015.

• Förändrade valutakurser hade en negativ påverkan på rörelseresultatet om 317 Mkr.

• Det operativa kassaflödet i industriverk-samheten var 6,9 miljarder kronor (8,6).


Press- och analytikerkonferens
. En presentation av rapporten kommer att webbsändas kl. 09.00 följt av en frågestund. Mer information under Delårsrapporter på www.volvokoncernen.se

Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790                             Kontaktuppgifter Investor Relations:
Investor Relations, VHK                                                      Christer Johansson  031-66 13 34
405 08 Göteborg                                                                    Anders Christensson   031-66 11 91
t
el 031-66 00 00                                                                    Anna Sikström           031-66 13 36 
www.volvogroup.com                                                          

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till http://www.volvogroup.com/globalnews.

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter cirka 100 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2015 cirka 313 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.mobi om du använder din mobiltelefon

Denna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2016 kl. 07.20 CEST.

LADDA NER

q2 2016 sve Format PDF Size 1 MB