Volvokoncernen – det tredje kvartalet 2016

”Det tredje kvartalet förbättrades lönsamheten något tack vare att bättre underliggande effektivitet vägde upp effekterna av lägre volymer. Försäljningen sjönk med 6 % till 69 miljarder. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 4,8 miljarder, motsvarande en marginal på 7,0% tack vare en positiv kostnadsutveckling och en stark lastbilsmarknad i Europa”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.
1860x1050-interim-report-2016-q3

• Under Q3 2016 minskade nettoomsättningen med 6% till 68,8 miljarder kronor (73,3). Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter var minskningen också 6%.

• Det justerade rörelseresultatet under Q3 2016 uppgick till 4.846 Mkr (5.087), motsvarande en rörelsemarginal på 7,0% (6,9). Det justerade rörelseresultatet är exklusive en avsättning på 190 Mkr för uppgörelsen med EU-kommissionen under Q3 2016 samt omstruktureringskostnader på 434 Mkr under Q3 2015.

• Förändrade valutakurser hade en negativ påverkan på rörelseresultatet om 45 Mkr.

• Det operativa kassaflödet i industriverksamheten var positivt med 2,1 miljarder kronor (neg. 3,3).

Press- och analytikerkonferens. En presentation av rapporten kommer att webbsändas kl. 09.00 följt av en frågestund. Mer information under Aktieägare på www.volvokoncernen.se

Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790                             Kontaktuppgifter Investor Relations:
Investor Relations, VHK                                                     Christer Johansson      031-66 13 34
405 08 Göteborg                                                                   Anders Christensson   031-66 11 91
Tel 031-66 00 00                                                                   Anna Sikström             031-66 13 36 
www.volvogroup.com