Volvokoncernen – det andra kvartalet 2018

”Efterfrågan i våra viktigaste marknader var god och under det andra kvartalet 2018 fortsatte både vår fordons- och serviceaffär att växa i en bra takt. Vår nettoomsättning steg med 18% till 104 miljarder kronor, vi förbättrade det justerade rörelseresultatet med 3 miljarder till 11,5 miljarder kronor och nådde en justerad rörelsemarginal på 11,1% (9,6). Detta är första gången som Volvokoncernens försäljning har varit högre än 100 miljarder kronor i ett enskilt kvartal och det är också första gången som rörelsemarginalen är över 10%”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.
1860x1050-interim-report-2018-q2
  • Under Q2 2018 ökade nettoomsättningen med 18% till 103,6 miljarder kronor (87,9). Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter ökade omsättningen med 16%.

  • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 11.519 Mkr (8.402), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 11,1% (9,6). Det justerade rörelseresultatet i Q2 2018 är exklusive en reavinst på 818 Mkr.

  • Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 12.337 Mkr (8.402).

  • Förändrade valutakurser hade en positiv påverkan på rörelseresultatet om 672 Mkr.

  • Resultat per aktie efter utspädning på 4,53 kronor (2,86).

  • Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 8,3 miljarder kronor (11,9).

 Den 19 juli 2018

Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790 
Investor Relations     
SE-405 08 Göteborg   
Tel +46 31 66 00 00 
www.volvogroup.com     

Kontaktuppgifter Media Relations: 
Joakim Kenndal 0739 02 43 80  

Kontaktuppgifter Investor Relations:    
Christer Johansson 031 66 13 34  
Johan Bartler 0739 02 21 93             
Anders Christensson 031 66 11 91 

Denna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2018 kl. 07.20.

  
För fler nyheter besök www.volvogroup.se

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter nästan 100 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2017 cirka 335 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Subscription Service

Relaterade nyheter

Senaste pressmeddelandet

Latest Press Release