EU:s nya utsläppsplan bidrar till en snabbare omställning till elfordon

UPPDATERING APRIL 2022: Elfordonen ses för vart år som går alltmer som ett av de viktigaste medlen för att minska utsläppen från transporter i Europa och resten av världen. Under tiden vi debatterar elbilarna för fullt får vi inte glömma att även nyttofordonen har en viktig roll att spela här.
EU:s nya utsläppsplan bidrar till en snabbare omställning till elfordon

Kommentar från redaktören: Den här artikeln var ursprungligen publicerad av European Transport Forum (ETF), en plattform för öppen debatt om den europeiska transportsektorns framtid, för att sprida kunskap om aktuella mobilitetrelaterade ämnen. De åsikter som uttrycks här speglar nödvändigtvis inte Volvos officiella ställning i frågan.

Dessutom var den ursprungliga artikeln publicerad den 16 december 2020. Innehållet har omarbetats beträffande dess riktighet och omfattning.

Enligt FN:s beräkningar kommer jordens befolkning 2050 vara nästan 10 miljarder människor. Det innebär att vi inte bara kommer få se fler privata bilar ute på våra vägar. Vi måste också kunna förse fler människor med varor, vilket i sin tur leder till fler nyttofordon i trafik med ökade utsläpp och bullernivåer som följd. FN går ännu längre i sina uppskattningar och spår att omkring 70 % av världens befolkning i framtiden kommer bo i städer. En konsekvens av det kan bli att fordon med förbränningsmotorer förbjuds i alltfler städer för att skydda miljön och människors hälsa. Alla körningar som tidigare företagits med traditionella fordon kommer så småningom tas över av eldrivna bilar, bussar, lastbilar, traktorer och grävmaskiner.

Självklart kommer elektrifieringen fortsätta öka i betydelse de kommande åren och närmaste decennierna. I Norge är de redan på god väg att bli den första nationen att ställa om helt till elektrifierade transporter fast beslutna om att sänka sina koldioxidutsläpp med 55 % från 1990 till 2030 och bara sälja bilar med nollutsläpp år 2025. Även andra länder i Europa har slagit in på samma väg. 2019 antog EU sina första koldioxidnormer för lastbilar, vilket innebär att tillverkarna måste ha sänkt koldioxidutsläppen från sina nyregistrerade lastbilar 2025 med 15 % i snitt och med 30 % 2030 i förhållande till 2020 års nivåer.

Dessutom föreslog (pdf, 7186 kB) EU i fjol ett effektivt förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar från 2035 i syfte att påskynda omställningen till elfordon med nollutsläpp, som en del av ett bredare åtgärdspaket i kampen mot den globala uppvärmningen.

Andra länder i världen – USA, Kanada, Kina, Japan, Indien med flera – har även de infört tröskelvärden för nyttofordon som ska hjälpa dem att leva upp till det globala åtagandet i Parisavtalet om att inga transporter 2050 ska släppa ut några växthusgaser.

Men ännu mer görs på andra sidan Atlanten. USA:s miljövårdsmyndighet har presenterat den första delen av sin ”Clean Trucks Plan”, vilken man aviserade redan 2021. Syftet med denna plan är att minska utsläppen av växthusgaser och andra skadliga luftföroreningar från tunga lastbilar genom en rad bestämmelser som kommer införas under de kommande tre åren. De första bestämmelserna, som ska vara klara under 2022, avser tunga fordon från och med modellår 2027. Detta åtgärdspaket innehåller nya kriterier för föroreningar för hela sektorn och riktade ändringar av nuvarande normer för utsläpp av växthusgaser. Med den andra omgången införs bestämmelser om strängare normer för växthusgasutsläpp från nya tunga fordon av modellår 2030 och senare.

Att reglera fordonens koldioxidutsläpp från avgasrör är en lång och komplex process som kommer innebära en hel del utmaningar för EU, USA och andra länder. Men det dröjer kanske inte så länge till innan det vänder. Som William Todts, vd för Transport & Environment, konstaterar: ”Det här är en vändpunkt för bilindustrin och goda nyheter för alla som kör bil. De nya EU-bestämmelserna kommer demokratisera elbilarna och förenkla laddningen rejält. Rena bilar blir därmed snart överkomliga och lätta att ladda för miljontals européer.”

ORIGINALARTIKEL 2020-12-16: Elbilarna och ellastbilarna har vunnit alltmer mark i Europa på senare år. Men med EU-kommissionens nya planer – som skulle kunna förändra bilindustrin fullständigt – kommer tillverkarna behöva lägga i ytterligare en växel de närmaste tio åren.

Planen är en del av kommissionens ordförande Ursula von der Leyens krafttag för att höja EU:s nuvarande mål om att minska utsläppen med 40 % till 2030 till minst 55 % i förhållande till 1990 års nivåer. Hon presenterade det nya delmålet i sitt årliga linjetal inför Europaparlamentet i Bryssel den 16 september och förklarade att detta är nödvändigt med anledning av klimatnödläget i världen. ”2030-målet är ambitiöst, uppnåeligt och fördelaktigt för Europa”, sade hon.

Nollutsläppsfordon ska ersätta konventionella fordon

Det nya målet ska nås genom en lång rad olika åtgärder som påverkar hela ekonomin, bland annat med nya koldioxidmål för fordonsindustrin. Det kommer med sannolikhet även betyda nytt slutdatum för utfasningen för diesel- och bensindrivna bilar. I en separat analys fastslår kommission att den kommer omvärdera ”vid vilken tidpunkt bilar med förbränningsmotor inte längre får komma ut på marknaden”. Kommissionen förklarar vidare att ”mobiliteten fortfarande behöver bli betydligt renare med nollutsläppsfordon som kommer ersätta konventionella fordon, en kraftig utbyggnad av kollektivtrafiken och ökad användning av hållbara transportsätt”.

Att transportsektorerna – vägtransport, sjöfart och flyg – sätts under press är för att deras utsläpp bidrar allra mest till Europas utsläpp av växthusgaser och de gjort minst framsteg hittills. Transportsektorernas låga användning av förnybar energi – endast 7 % – måste enligt kommissionens planer ökas till runt 24 % till år 2030. ”Med en smart kombination av effektivitetsförbättringar hos fordon, fartyg och flygplan, förändringar i bränslemixen, ökad användning av hållbara transportsätt och lösningar som kombinerar olika transportsätt, digitalisering för smart trafik- och mobilitetsstyrning, vägavgifter och andra incitament kan utsläppen av växthusgaser minskas samtidigt som bullerföroreningar kan minskas kraftigt och luftkvaliteten förbättras”, står det i dokumentet.

Enligt von der Leyens vision är minskningen med 55 % till år 2030 bara ett delmål på EU:s ambitiösa resa mot nettonollutsläpp år 2050. I sitt tal framhåller hon att EU:s nyantagna budget på 1,82 biljoner euro och återhämtningsplanen efter coronaviruset kommer stödja projekt som hjälper industrier att fasa ut användandet av fossila bränslen och göra massiva EU-investeringar i elektromobilitet, framförallt genom att installera en miljon laddstationer inom EU.

Det behövs politiska stödåtgärder

Biltillverkarna har varit lite på sin vakt. Bilindustrins störta lobbygrupp European Automobile Manufacturers Association (ACEA) säger att de stöder det långsiktiga målet om klimatneutralitet till år 2050 men varnar samtidigt för att det bara är möjligt med ”politiska stödåtgärder”, som ett tätt nät av laddningspunkter och tankstationer i kombination med olika incitamentsprogram.

Men tekniken är ändå redan här. Investeringarna strömmar in i olika elektrifieringsprojekt och elfordonsmarknaden skjuter i höjden trots pandemin. I en studie räknade det tyska fordonsforskningscentret CAR ut att detta skulle innebära en sänkning från 62 g koldioxid per kilometer i snitt för nya personbilar till endast 43 g år 2030 – vilket i sin tur skulle innebära att 67 % av de nya bilarna skulle behöva vara helelektriska, jämfört med de 53 % som de tidigare specifikationerna visade. Detta är alltså möjligt att genomföra.

Av en tillfällighet sammanföll von der Leyens linjetal om tillståndet i unionen med starten av European Mobility Week, kommissionens årliga kampanj för att främja rena och hållbara transporter. Under evenemanget anordnar tusentals städer olika aktiviteter för att placera utsläppsfri mobilitet i rampljuset. Det är ett endagsevenemang men det förbereder européerna inför en framtid med nollutsläpp. Och som de senaste aviseringarna visar är förändring på gång.