Jo, vägarna är säkrare men inte säkra nog

UPPDATERING APRIL 2022: Enligt kommissionens statistik var det 18 800 personer som dog i trafikolyckor i EU under 2020, vilket är 17 % färre i förhållande till 2019. Det är en markant nedgång som dock till stor del kan förklaras av den kraftigt minskade trafiken under pandemin.
Jo, vägarna är säkrare men inte säkra nog

Kommentar från redaktören: Den här artikeln var ursprungligen publicerad av European Transport Forum (ETF), en plattform för öppen debatt om den europeiska transportsektorns framtid, för att sprida kunskap om aktuella mobilitetrelaterade ämnen. De åsikter som uttrycks här speglar nödvändigtvis inte Volvos officiella ställning i frågan.

Dessutom var den ursprungliga artikeln publicerad den 30 september 2020. Innehållet har omarbetats beträffande dess riktighet och omfattning.

Av statistiken för 2021 framgår att antalet döda i trafiken har ökat något (5 %) jämfört med 2020 och uppgår till 19 800 men är ändå betydligt färre (13 %) i förhållande till genomsnittet för åren 2017–2019.

Just nu pågår EU-kommissionens arbete med ta fram EU:s politiska ramverk för trafiksäkerheten 2021–2030, vilket bland annat omfattar infrastruktur, automation, fortkörning samt onykterhet och narkotikapåverkan i trafiken. Målet är att halvera antalet skadade och döda på de europeiska vägarna fram till 2030 för att slutligen nå noll döda och allvarligt skadade år 2050.

ORIGINALARTIKEL 2020-09-30: Kanske är det inte särskilt passande egentligen att tala om trafiksäkerhet nu mitt under en pandemi som har satt en hel transportsektor på paus. Men coronaviruskrisen har ett slut och faktum är att spridningen redan börjar mattas av på flera håll i världen. Efter en period av tystnad under nedstängningarna i många länder har vägarna börjar trafikeras igen, även om inte riktigt lika mycket som innan. Och som den senaste EU-statistiken visar är trafiksäkerheten åter en aktuell fråga. Trafiksäkerhetsstatistiken för 2019 visar att även om att vägarna blir säkrare så sjunker inte talen tillräckligt snabbt för att nå EU:s mål.

Svenska vägarna de säkraste i EU

De siffror som kommissionen publicerade före sommaren visar att 22 800 dog i trafiken i EU under 2019, vilket är en minskning med 2 % jämfört med 2018. I förhållande till 2010, då omkring 29 800 dog i trafiken på Europas vägar, motsvarar detta en minskning på 23 %. Det genomsnittliga antalet döda på vägarna i EU under 2019 är 51 personer per en miljon invånare. Det är den lägsta siffran för en kontinent i hela världen.

Sverige har än en gång Europas säkraste vägar med bara 22 döda per en miljon invånare. Rumänien har de farligaste vägarna med en dödlighet på 96 per en miljon invånare. Det är alltså en skillnad på fyra gånger mellan länderna med bäst och sämst siffror. Årtiondets bästa resultat mellan åren 2010 och 2019 uppvisar Estland (en minskning på 34 % till 39 döda per en miljon invånare), Litauen (en minskning på 38 % till 66 döda per en miljon invånare), Lettland (en minskning på 39 % till 69 döda per en miljon invånare) och Grekland (en minskning på 45 % till 65 döda per en miljon invånare).

Innovationer inom säkerhet som hjälper till att undvika farliga situationer

Men framstegen går långsammare i hela Europa. EU:s mål att halvera dödstalen i trafiken från 2010 och till utgången av 2020 kommer inte att kunna uppnås. Nästa mål är en minskning på 50 % mellan 2021 och 2030, men i den här takten kommer inte heller det vara möjligt.

Det finns dock några intressanta detaljer i dessa data. Till exempel utgörs 45 % av alla dödsfall i trafiken av personer i bil (förare och passagerare) medan användare av tvåhjulingar utgör 26 % och gående 21 % . I tätortsområden är det de gående (och inte personer i bil) som står den största andelen av trafikoffren, cirka 40 % av dödsfallen, medan 12 % är cyklister och 18 % är användare av motordrivna tvåhjulingar. Och även om det totala antalet döda i trafiken sjönk med 21 % mellan åren 2010 och 2018 förbättrades siffrorna för personer i bil förhållandevis snabbt med 26 %. Bland cyklister minskade däremot antalet döda endast med 5 % under samma period.

Biltillverkarna menar att en stor del av framstegen är tack vare deras innovationer inom säkerhet. På branschorganisationen ACEA:s webbplats www.roadsafetyfacts.eu förklaras bilindustrins senaste teknik inom fordonssäkerhet. Tonvikten låg förut på passiva säkerhetssystem som reducerade konsekvensen av en olycka under och efter en kollision, till exempel förspända säkerhetsbälten, krockkuddar och energiabsorberande ramponeringszoner. Nu ligger tonvikten i stället på den aktiva säkerheten som innebär att försöka undvika farliga situationer helt. Exempel på det är automatiska nödbromssystem (AEB) som griper in i situationer där föraren inte hinner reagera eller teknik som varnar om föraren är på väg ut ur ett körfält av misstag (LDW).

Vissa kanske försöker jämföra trafiksäkerhetsstatistik med covid-19-statistik. I vissa länder har viruset krävt fler liv på några få dagar än de som dött i trafiken under ett år.

Men antalet döda i trafiken handlar inte bara om dödstal. För varje liv som går förlorat i en trafikolycka drabbas uppskattningsvis ytterligare fem personer av allvarliga skador med följder för livet. Den externa kostnaden för trafikolyckor har beräknats till cirka 280 miljarder euro eller ungefär 2 % av EU:s BNP. Varje dödsfall är en tragedi. EU, statliga myndigheter och industrin måste tillsammans fortsätta arbeta för att få ned dessa siffror ännu mer.