Förändringar i Volvokoncernens finansiella rapportering

Sedan den 1 januari 2012 har Volvokoncernen infört en ny organisation, som bättre tar tillvara på den globala potentialen i koncernens varumärken och produkter, och ett nytt finansiellt ramverk som återspeglar förändringarna i organisationen. Det nya ramverket påverkar i viss omfattning hur intäkter och kostnader redovisas mellan de olika rapporteringssegmenten. Volvo-koncernens nettoomsättning och rörelseresultat är dock oförändrade. Den finansiella informationen för 2011 har räknats om för att underlätta jämförelser.

Rapporteringssegmenten är de samma som tidigare, men vissa intäkter och kostnader har flyttats mellan de olika segmenten som en effekt av den nya organisationen. Vissa kostnader i resultaträkningen har även omklassificerats.

Omräknade resultaträkningar och specifikationer om påverkan på Volvokoncernens rapporteringssegment bifogas.

Excelfiler finns tillgängliga för nedladdning på volvokoncernen.se.

2012-04-05

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Christer Johansson, 031-66 13 34 alternativt 0739-02 25 22.

Download

PDF (Swe) of press release Format PDF Size 13 KB
PDF (Eng) of press release Format PDF Size 191 KB