Volvokoncernen – det andra kvartalet 2015

Det andra kvartalet följde utvecklingen från det fjärde kvartalet 2014 och årets inledning. Koncernens produkter tas emot väl av marknaden, och aktiviteterna i effektiviseringsprogrammen utvecklas enligt plan och bidrar till ännu ett kvartal med resultatförbättringar.

• Under det andra kvartalet steg nettoomsättningen med 17% till 84,8 miljarder kronor (72,6). Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter steg omsättningen med 4%.

• Rörelseresultatet uppgick till 8.116 Mkr (4.325) exklusive omstruktureringskostnader på 799 Mkr (762). Rörelseresultatet inkluderar en positiv påverkan om 2.137 Mkr från försäljningen av aktier i Eicher Motors Limited. Förändrade valutakurser hade en positiv påverkan på 1.804 Mkr.

• Exklusive omstruktureringskostnader och reavinsten vid försäljning av aktier uppgick rörelseresultatet till 5.979 Mkr (3.284*), motsvarande en underliggande rörelsemarginal på 7,1% (4,5).

• Det operativa kassaflödet i industriverksamheten uppgick till 8,6 miljarder kronor (4,0).

• Den finansiella nettoskulden i industrirörelsen uppgick till 16% av eget kapital.

• Orderingången på lastbilar minskade med 6% och orderingången på anläggningsmaskiner minskade med 27%.

* Exklusive en realisationsvinst från försäljning av fastigheter och en upplösning av en reservering för Volvo Rents det andra kvartalet 2014, totalt uppgående till 1.041 Mkr.


För en PDF-version av rapporten klicka här: Volvokoncernen Q2 2015 PDF

Press- och analytikerkonferens. En presentation av rapporten kommer att webbsändas kl. 09.00 följt av en frågestund. Mer information under Delårsrapporter på www.volvokoncernen.se

Kontaktuppgifter Investor Relations:
Christer Johansson 031-66 13 34
Patrik Stenberg 031-66 13 36
Anders Christensson   031-66 11 91
John Hartwell +1 201 252 8844