Volvokoncernen – det första kvartalet 2017

”Under det första kvartalet ökade både koncernens försäljning och resultat. Netto-omsättningen steg med 8% och uppgick till 77,4 miljarder kronor. Volymerna av tunga och medeltunga lastbilar minskade med 4% men det vägdes upp av 34% högre volymer av anläggningsmaskiner. Koncernens justerade rörelseresultat förbättrades till 7,0 miljarder kronor med resultatförbättringar från samtliga affärsområden och med den största påverkan från lastbilsverksamheten och Volvo CE. Den justerade rörelsemarginalen var 9,1%”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.
1860x1050-interim-report-2017-q1

• Under Q1 2017 ökade nettoomsättningen med 8% till 77,4 miljarder kronor (71,7). Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter ökade omsättningen med 4%.

• Det justerade rörelseresultatet uppgick till 7.029 Mkr (4.459), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 9,1% (6,2).

• Förändrade valutakurser hade en positiv påverkan på rörelseresultatet om 289 Mkr.

• Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 1,5 miljarder kronor (-10,4).

• UD Trucks lanserade helt nya serier av den tunga lastbilen Quon och den medeltunga lastbilen Croner.

• Nya Volvo VNR, en dragbil för regionala transporter, lanserad i Nordamerika.

Press- och analytikerkonferens. En presentation av rapporten kommer att webbsändas kl. 09.00 följt av en frågestund. Mer information under Aktieägare på www.volvogroup.se

Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790                             Kontaktuppgifter Investor Relations:
Investor Relations, VHK                                                     Christer Johansson      031-66 13 34
405 08 Göteborg                                                                   Anders Christensson   031-66 11 91
Tel 031-66 00 00                                                                   Anna Sikström             031-66 13 36 
www.volvogroup.se                                                             

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till www.volvogroup.se.

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter cirka 95 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2016 cirka 302 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.volvogroup.se.

Denna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2017 kl. 07.20.

LADDA NER

Första kvartalet 2017 Format PDF Size 824 KB