Att adressera mänskliga rättigheter är en del i att bygga förtroende

Nära 40 000 anställda inom Volvokoncernen har spelat the Game of Conduct. Spelet som ska utveckla de anställdas kunskaper om vad koncernen står för när det gäller affärsetik, mänskliga rättigheter och miljö. -Spelet är ett av många sätt att säkerställa att vi skapar förtroende och arbetar i enlighet med vår uppförandekod, säger Anna Hollman, CSR Director Etical Business Behavior.
Anna Hollman

Under året har Anna Hollman och hennes kollegor arbetat för att utbildningen i Volvokoncernens uppförandekod, Code of Conduct , ska spridas till så många anställda som möjligt. Att nu så många som nära 40 000 anställda spelat spelet the Game of Conduct, där de fått sätta sig in i olika etiska frågeställningar, tycker hon är mycket positivt.

- Code of Conduct är hjärtat i hur vi agerar i vår verksamhet. En viktig policy som vi ska leva och arbeta efter. I policyn ingår bland annat att vi respekterar mänskliga rättigheter, att diskriminering , barnarbete och tvångsarbete inte är tillåtet, att anställda ska ha en säker och hälsosam arbetsmiljö samt att alla anställda har rätt att välja om de vill vara med i facket eller inte, säger hon.

Med anställda spridda över hela världen, 43 000 globala leverantörer och kunder i mer än 190 länder blir arbetet med att respektera mänskliga rättigheter en utmaning för Volvokoncernen.

- Eftersom vi har verksamhet i så många länder möts vi också av olika lagar, regler och kulturer med olika nivå av skydd och respekt för mänskliga rättigheter. Det är utmaningar som vi ibland kan påverka och ibland måste förhålla oss till. Vi är medvetna om det och det är därför det är så viktigt med ett gemensamt dokument kring vilka principer Volvokoncernen står för. Vi arbetar på många olika sätt för att se till att vi följer policyn, säger Anna Hollman.

Game of Conduct är ett exempel att sprida kunskapen bland de anställda, den årliga arrangerade ”diversity week” om människors lika värde är ett annat och ett tredje är utbildning av den personal som arbetar med inköp.

- Det är viktigt att vi jobbar tillsammans med våra affärspartners, till exempel med våra leverantörer, kring ansvarsfullt företagande. Här har våra inköpare en viktig roll att ställa krav på leverantörerna att följa principerna i vår uppförandekod, säger hon.

Ett annat intiativ är att koncernen har börjat arbeta proaktivt med etiska, sociala och miljömässiga bedömningar för kunder i vissa riskområden.

Anna Hollman hänvisar också till Volvokoncernens mission att bidra till ökat välstånd genom transportlösningar.

- Genom att tillverka bra bussar för kollektivtrafiken, effektiva lastbilar som levererar gods och anläggningsmaskiner som är med och bygger ut infrastrukturen över hela världen hjälper vi till att utveckla samhällen och ger på så sätt människor bättre levnadsvillkor, säger hon.

Arbetet handlar också mycket om kunderna. Att bygga förtroende hos kunderna och att skapa långsiktigt goda affärsrelationer. 

- Vi verkar genom vår affär. Det är viktigt för vår affär och för vår verksamhet att vi har ett gott rykte och att det går att lita på att vi bedriver en sund och ansvarsfull verksamhet. Genom att arbeta långsiktigt och vara en del av det samhälle där vi verkar är vi övertygade om att vi kan bidra till ökat välstånd, säger hon.

Se filmen om vår mission:
http://www.volvogroup.se/sv-se/about-us/our-mission-and-vision.html

Fakta mänskliga rättigheter

Förenta Nationernas generalförsamling antog och kungjorde den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna.

De är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. De inkluderar ”Det internationella regelverket för mänskliga rättigheter” (The international bill of human rights) och ”Internationella arbetsorganisationens (ILO) grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet”.

2011 godkändes ”de vägledande principerna för företag” av FN: s råd för mänskliga rättigheter. De tydliggör hur företag bör respekterar de mänskliga rättighterna i sin verksamhet och genom sina affärsrelationer.

Nyheter från koncernen